Privacy Policy
(LV/EN/RU)

VIESNĪCAS “VILLA JOMA”

privātuma politika

Kas Mēs esam?


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ’’VillaJoma’’, reģistrācijas numurs: 40103361631, juridiskā adrese: Jomas iela 90, Jūrmala, LV2015, Latvija.


Jūsu privātums un uzticība Mums ir svarīga


Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju.
Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot Mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.
Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie Mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiemdatu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām kārtībām.
Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus.
Mēs esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visur, ko mēs darām. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus Mēs varam iegūt parjums, kā Mēs tos izmantosim, un sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar Mums varat sazināties.
Dažreiz mums ir jāmaina Mūsu Privātuma politika. Šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā.


Kādu kategoriju personas datus Mēs ievācam un kādēļ?


 • Viesnīcas pakalpojumu sniegšana
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jums viesnīcas pakalpojumus, taiskaitā naktsmītnes nodrošināšanu. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus,Jūs nevarēsiet saņemt Mūsu pakalpojumus. Mums ir saistoši likumos noteiktie viesnīcupienākumi, tai skaitā pienākums identificēt savu klientu, proti, Mums ir pienākums noteikt,vai Jūs esat tā persona, par kuru uzdodaties.

Personas datus no klientu reģistrācijas anketām Mēs glabājam 1 gadu.

Personas datu kategorijas
1) Personiskā informācija (vārds, uzvārds, personaskods vai dzimšanas datums, pilsonība (jebvalstspiederība))
- Kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs)
- Maksājumu informācija, ja veicat bezskaidrasnaudas maksājumu (maksājumu kartes numurs underīguma termiņš)
- Cita informācija, lai nodrošinātu viesnīcas pakalpojumus (piemēram, automašīnas reģistrācijas numurs, ja viesnīca piedāvā autostāvvietas pakalpojumu un ja izmantojat to)
2) Elektroniskā pasta adrese
3) Personas apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) dati

Juridiskais pamats
1) Pakalpojuma nodrošināšana
2) Jūsu piekrišana
3) Mūsu likumiskais pienākums identificēt klientus

Izmantojot Mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīziun pareizi un ka Jūs esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Mēs nevaram garantēt pakalpojumu sniegšanu, Ja sniedzat neprecīzus datus.

 • Videonovērošana
Mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs atrodaties Mūsu viesnīcas teritorijā, gan Jūsu personiskās, gan Mūsu darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Videonovērošanas ieraksti Mūsu sistēmās tiek glabāti līdz 30dienām.

Personas datu kategorijas
- Biometrijas dati (sejas attēls)

Juridiskais pamats
- Mūsu likumīgā interese
- Mūsu darbinieku un klientu vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība

 • Reklāma/informatīvie materiāli
Pēc Jūsu piekrišanas Mēs Jūs informējam par dažādiem Mūsu un trešo personu jaunumiem un aktualitātēm, ko Mēs piegādājam kā reklāmas un informatīvos materiālus.

Personas datu kategorijas
- Personiskā informācija (vārds, uzvārds)
- Kontaktinformācija (dzīvesvietasadrese, e-pasta adrese, mobilātālruņa numurs)

Juridiskais pamats
Jūsu piekrišana

 • Sīkdatnes (Cookies)
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Personas datu kategorijas
- Interneta vietnes lietotāju preferences, paradumu statistika

Juridiskais pamats
- Jūsu piekrišana (Interneta pārlūkprogrammaskonfigurācija)


No kādiem avotiem mēs savācam personasdatus?


 • Jūs
Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat Mums pirms Mūsu pakalpojuma nodrošināšanas, kā arī kad Jūs apmeklējat Mūsu viesnīcas teritoriju (videonovērošana) vai Mūsu mājaslapu (sīkdatnes), kā arī Jums piesakoties reklāmas uninformatīvo materiālu saņemšanai.
 • Sadarbības partneri
Ja Jūs veiksiet Mūsu pakalpojuma pasūtīšanu caur Mūsu sadarbības partneriem (piemēram, Booking.com, tūrisma aģentiem, operatoriem), no šiem sadarbības partneriem mēs iegūsim datus, lai nodrošinātu Mūsu pakalpojuma sniegšanu Jums.


Kam Mēs nododam Jūsu personas datus?


 • Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri
Lai pildītu savas saistības pret Jums (piemēram, lai nodrošinātu naktsmītnes rezervāciju), Mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz Mums ārpakalpojumus. Mēs rūpīgi pārbaudām visus ārpakalpojuma sniedzējus (personas datu apstrādātājus), kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai ārpakalpojuma sniedzēji pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijāmun likumu prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiemcitiem mērķiem.
 • Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes
Lai pildītu likumu pienākumus, Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu Mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un uzturot juridiskas prasības.


Personas datu nodošana ārpus EiropasSavienības un Eiropas Ekonomiskās zonas(ES/EEZ)


Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā. Jūsu personas dati netiek apstrādāti valstī, kasatrodas ārpus ES/EEZ, lai nodrošinātu Jums izvēlēto pakalpojumu.
Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamats, proti, lai izpildītu likuma pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, saskaņā ar Jūsu piekrišanu vai arī citos šauri definētos īpašos gadījumos.


Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?


Visi no Jums iegūtie personas dati tiekglabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat Mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņuvai arī lai aizsargātu Mūsu likumīgās intereses.

Kad šis periods irbeidzies, Mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētusasaistīt ar Jums.


Kā Mēs aizsargājam Jūsu personas datus?


Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas.
Tomēr, Mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un Mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsuvainas vai nolaidības dēļ.


Jūsu tiesības


Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi.

 • Piekļuve personas datiem
Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Mums, vai Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko Mēs apstrādājam par Jums, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.
 • Personas datu labošana
Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Mums to izlabot.
 • Piekrišanas atsaukšana
Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums irtiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
 • Iebildums pret datu apstrādi reklāmas nolūkiem
Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi reklāmas piegādes nolūkiem.
 • Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm
Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ko veicam, pamatojoties uz Mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr Mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsietiebildis pret to, ja Mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.
 • Dzēšana
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa Mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.
 • Apstrādes ierobežojums
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.
 • Datu pārnese
Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis Mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.


Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Mums.
Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv)Datu pārziņa kontakt informācija
SIA “VillaJoma”
Adrese: Jomas iela 90, Jūrmala, LV2015, Latvija
E-pasts: Info@villajoma.lv
Informatīvais tālrunis: +371 28676677

HOTEL “VILLA JOMA”

Privacy PolicyWho we are?


Limited Liability Company ''Villa Joma'', registration number: 40103361631, legal address: 90 Jomas Street, Jurmala, LV2015, Latvia.


Your privacy and trust is important to us


Our goal is to inform you as clearly as possible about how and why we use your personal information.
Our goal is to make you feel secure by disclosing your personal information to us. Personal data is any information that may be used to identify an individual.
We take appropriate measures to ensure that your personal data is always secure with us and that your personal data is processed in accordance with applicable data protection laws and our internal procedures.
It is important for us to be transparent when processing your personal data.
We are committed to protecting your personal information and maintaining the confidentiality of everything we do. This policy lets you know what data we may collect about you, how we will use it and provides information about your rights and how you can contact us.
Sometimes we need to change our Privacy Policy.This site will post any changes that are of course available to you at any time.


What categories of personal data do we collect and why?


 • Hotel services
We process your personal data to provide you with hotel services, including lodging. If you do not provide the necessary personal data, you will not be able to receive our services. We are bound by statutory hotel obligations, including the obligation to identify our customer namely. We are required to determine whether you are the person you are claiming to be.

We keep personal data from customer registration forms for 1 year.

Categories of personal data

1) Personal information (name, surname, personal
identification number or date of birth, citizenship (or nationality))
- Contact information (address, phone number)
- Payment details if you make a non-cash payment (payment card number and expiration date)
- Other information to provide hotel services (e.g. car registration number if the hotel offers and uses parking)
2) Email address
3) Identity document (passport or identity card)

Legal basis
1) Provision of service
2) Your consent
3) It is our legal duty to identify customers.

By using our Services, you confirm that the personal data you provide is accurate and correct and that you are at least 18 years of age. We cannot guarantee the provision of the Services if you provide inaccurate data.

 • Video surveillance
We monitor and process your personal data when you are on the premises of our Hotel for the security of both you and our staff, other customers and property. Video surveillance records are stored in our systems for up to 30 days.

Categories of personal data
- Biometrics (facial image)

Legal basis
- Our legitimate interest.
- Protecting the vital interests of our employees and clients, including health and life.

 • Advertising / informative materials
With your consent, we keep you informed of the various news and current events between us and third parties, which we deliver as promotional and informational materials.

Categories of personal data
- Personal information (name, surname)
- Contact information (residential address, email address, mobile phone number)

Legal basis
- Your consent

 • Cookies
Cookies are small text files that are created and stored on your device as an Internet user (computer, tablet, mobile phone, etc.) by visiting our Websites. Cookies "remember" your experience and background information and thus improve the ease of use of our website.
Cookies process website usage history data, diagnose problems and flaws in website performance, collect user behavior statistics, and ensure full and easy-to-use website functionality.
If you do not wish to allow the use of cookies, you may disable it by using the settings of your web browser, however, in which case your use of our website may be impaired and inconvenient. Deleting saved cookies is possible in your device's web browser settings section by deleting your saved cookie history.

Categories of personal data

- Website users preferences, habits statistics.

Legal basis
- Your consent (Internet browser configuration)


From what sources do we collect personal data?


 • You
We collect the personal information you provide to us before we provide our service, as well as when you visit our hotel area (video surveillance) or our websites (cookies), and when you apply for advertisement and informational materials.
 • Cooperation partners
If you place an order for our service through our partners (e.g. Booking.com, travelagents, operators), we will obtain data from these partners to ensure that our service isprovided to you.


To whom do we transfer your personal data?


 • Service providers and partners
In order to fulfill our obligations to you (for example, to secure your accommodation booking), we pass on your personal data to companies that outsource to us. We carefully screen any outsourcer (data processor) that processes your personal data on our behalf and on behalf of us. We assess whether outsourced service providers apply appropriate security measures to ensure that your personal data is processed in accordance with our tasks, instructions and legal requirements.These companies are not authorized to use your personal data for any other purpose.
 • Law enforcement agencies, state and municipal authorities
In order to comply with legal obligations, we may transfer your personal data to law enforcement agencies (such as the police) as well as to state and local authorities upon request. We may also transfer your personal data to law enforcement agencies (such as courts) as well as state and municipal authorities to protect our legal interests by compiling, filing and maintaining legal claims.


Transfer of personal data outside the European Union and the European Economic Area(EU/EEA)


We always try to process your personal data within the European Union and the European Economic Area (EU / EEA). Your personal data is not processed in a country outside the EU / EEA to provide you with the service of your choice.
The transfer and processing of personal data outside the EU / EEA may take place if there is a legal basis to fulfill a legal obligation, to enter into or perform a contract, with your consent or in other narrowly defined specific cases.


How long is your personal data stored?


All personal data obtained from you will be stored for as long as you use our services or until you revoke your consent if your personal data are processed on this basis. A longer period of retention of personal data is permissible in order to comply with legal requirements regarding the minimum period of retention of documents or information or to protect our legitimate interests.

Once this period has expired, we will securely delete or make your personal data inaccessible (archiving) or unidentifiable so that it can no longer be associated with you.


How do we protect your personal data?


We provide, continually review and improve a guards to protect your personal data from unauthorized access, accidental loss, disclosure or destruction. To do this, we apply modern technology, technical and organizational requirements, including through firewalls, antivirus programs.
However, we recommend that you comply with the general computer and internet security rules as well as the requirements for the protection and storage of your personal data (especially your identity documents), and we will not be liable for unauthorized access to and/or loss of your personal data because of your fault or neglect.


Your rights


Data protection law gives you several rights to influence the processing of your personal data.
 • Access to personal data
You have the right to request confirmation from us whether we process your personal data and, in such cases, to request access to the personal data we process for you, or to provide personal information if direct access is not provided.
 • Correction of personal data
If you believe that information about you is incorrect or incomplete, you have the right to ask us to correct it.
 • Withdrawal of consent
As far as we process your personal data based on your consent, you have the right to withdraw your consent to the processing of personal data at any time.
 • Objection to data processing for advertising purposes
You have the right to object at any time to the processing of your personal data for advertising purposes.
 • Objections to processing based on legitimate interests
You have the right to object to the processing of personal data that we do base on our legitimate interests. However, we will continue to process your data, even if you object to it if we have compelling reasons to continue to process personal data. To exercise the above rights, please submit a written application to us.
 • Deletion
Under certain circumstances, you have the right to ask us to delete your personal data, but this is not the case where we are required by law to retain the data. To exercise the above rights, please submit a written application to us.
 • Processing restriction
In certain circumstances, you have the right to restrict the processing of your personal data. Please note that if you request that your data processing be restricted, this may affect your ability to receive our services. To exercise the above rights, please submit awritten application to us.
 • Data transfer
Finally, you have the right to receive or transfer your personal data to another data controller. This right includes only the data you have provided to us based on your consent or contract, and if the processing is automated. To exercise the above rights, please submit a written application to us.


Who can I contact if I have any questions?


If you have any questions about the processing of your personal data, please contact us.
If you are not satisfied with the answer you receive, you have the right to lodge a complaint with the Data State Inspectorate (www.dvi.gov.lv)


Contact details of the data controller

Ltd. “VillaJoma”
Address: Jomas street 90, Jurmala, LV2015, Latvia
E-mail: Info@villajoma.lv
Information phone: +371 67771999

Политика конфиденциальности

ГОСТИНИЦЫ “VILLA JOMA”


Кто мы?

Общество с ограниченной ответственностью ''Villa Joma'', регистрационный номер: 40103361631, юридический адрес: ул. Йомаса, 90, Юрмала, LV2015, Латвия.

Ваша конфиденциальность и доверие важны для нас.

Наша цель - максимально четко и ясно информировать вас о том, как и почему мы используем вашу личную информацию.
Наша цель - сделать так, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, раскрывая нам свою личную информацию. Личные данные - это любая информация, которая может быть использована для идентификации личности.
Мы принимаем надлежащие меры для обеспечения того, чтобы ваши личные данные всегда были в безопасности с нами и чтобы ваши личные данные обрабатывались в соответствии с применимыми законами о защите данных и нашими внутренними процедурами.
Для нас важно быть прозрачным при обработке ваших личных данных.
Мы стремимся защищать вашу личную информацию и сохранять конфиденциальность всего, что мы делаем. Эта политика позволяет вам узнать, какие данные мы можем собирать о вас, как мы будем их использовать, а также предоставляет информацию о ваших правах и о том, как вы можете с нами связаться.
Иногда нам нужно изменить нашу Политику конфиденциальности. Этот сайт будет публиковать любые изменения, которые, конечно, доступны для вас в любое время.


Какие категории персональных данных мы собираем и почему?


 • Гостиничные услуги
Мы обрабатываем ваши личные данные, чтобы предоставить вам гостиничные услуги, включая проживание. Если вы не предоставите необходимые личные данные, вы не сможете получать наши услуги. Мы связаны законными гостиничными обязательствами, в том числе обязанностью идентифицировать нашего клиента, а именно: мы обязаны определить, являетесь ли вы тем, кем себя выдаете.
Мы храним личные данные из регистрационных форм клиентов в течение 1 года.

Категории персональных данных:
1) Личная информация (имя, фамилия, личный
идентификационный номер или дата рождения, гражданство (или национальность))
- Контактная информация (адрес, номер телефона)
- Платежные реквизиты, если вы делаете
безналичный расчет (номер платежной карты и срок действия)
- Другая информация для предоставления гостиничных услуг (например, регистрационный номер автомобиля, если отель предлагает и
использует парковку)
2) Адрес электронной почты
3) Удостоверение личности (паспорт или удостоверение личности)

Правовая основа:
1) Предоставление услуг
2) Ваше согласие
3) Это наша юридическая обязанность идентифицировать клиентов

Пользуясь нашими Услугами, вы заявляете, что предоставленные вами персональные данные являются точными и правильными и что вам не менее 18 лет. Мы не можем гарантировать предоставление Услуг, если вы предоставляете неточные данные.

 • Видеонаблюдение
Мы контролируем и обрабатываем ваши персональные данные, когда вы находитесь на территории нашего отеля, чтобы обеспечить безопасность как вас, так и нашего персонала, клиентов и имущества. Записи видеонаблюдения хранятсяв наших системах до 30 дней.

Категории персональных данных
- Биометрия (изображение лица)

Правовая основа
- Наш законный интерес
- Защита жизненно важных интересовнаших сотрудников и клиентов, в том числе здоровья и жизни

 • Рекламные / информационные материалы
С вашего согласия мы будем информировать вас о различных новостях и текущих событиях между нами и третьими лицами, которые мы предоставляем в качестве рекламных и информационных материалов.

Категории персональных данных:
- Личная информация (имя,фамилия)
- Контактная информация (адреспроживания, адрес электроннойпочты, номер мобильного
телефона)

Правовая основа:
- Ваше согласие

 • Куки-файлы(Cookies)
Куки-файлы - это небольшие текстовые файлы, которые создаются и хранятся на вашем устройстве как пользователя Интернета (компьютер, планшет, мобильный телефон и т.д.), посещая наш веб-сайт. Cookie-файлы «запоминают» ваш опыт и справочную информацию и таким образом повышают удобство использования нашего веб-сайта.
Файлы cookie обрабатывают данные истории использования веб-сайта, диагностируют проблемы и недостатки в работе веб-сайта, собирают статистику поведения пользователей и обеспечивают полную и простую в использовании функциональность веб-сайта.
Если вы не хотите разрешать использование файлов cookie, вы можете отключить их, используя настройки вашего веб-браузера, однако в этом случае использование вами нашего веб-сайта может быть нарушено и неудобно. Удаление сохраненных файлов cookie возможно в разделе настроек веб-браузера вашего устройства, удалив сохраненную историю файлов cookie.

Категории персональных данных:
- Предпочтения пользователейсайта, статистика привычек

Правовая основа:
- Ваше согласие (настройка интернет-браузера)


Из каких источников мы собираем личные данные?


 • От вас
Мы собираем личную информацию, которую вы предоставляете нам до предоставления наших услуг, а также когда вы посещаете наш отель (видеонаблюдение) или наши веб-сайты (файлы cookie) и когда вы обращаетесь за рекламными и информационными материалами.
 • Партнеры по сотрудничеству
Если вы размещаете заказ на наши услуги через наших партнеров (например, Booking.com, турагентов, операторов), мы получим данные от этих партнеров, чтобы обеспечить предоставление вам наших услуг.


Кому мы передаем ваши личные данные?


 • Поставщики услуг и партнеры
Для выполнения наших обязательств перед вами (например, для обеспечения бронирования жилья) мы передаем ваши персональные данные компаниям, которые передоставляют нам свои услуги. Мы тщательно проверяем любого аутсорсера (обработчик данных), который обрабатывает ваши персональные данные от нашего имени и от нашего имени. Мы оцениваем, применяют ли сторонние поставщики услуг надлежащие меры безопасности, чтобы обеспечить обработку ваших личных данных в соответствии с нашими задачами, инструкциями и требованиями законодательства. Эти компании не имеют права использовать ваши личные данные для каких-либо других целей.
 • Правоохранительные органы, государственные и муниципальные органы власти
Для выполнения юридических обязательств мы можем передавать ваши личные данные в правоохранительные органы (например, в полицию),а также в государственные и местные органы власти по запросу. Мы также можем передавать ваши личные данные в правоохранительные органы (например, в суды),а также в государственные и муниципальные органы власти для защиты наших законных интересов путем составления, подачи и ведения судебных исков.


Передача персональных данных за пределы Европейского Союза и Европейского экономического пространства (ЕС/ ЕЭЗ)


Мы всегда стараемся обрабатывать ваши личные данные в пределах Европейского Союза и Европейского экономического пространства(ЕС/ЕЭЗ). Ваши личные данные не обрабатываются в стране за пределами ЕС / ЕЭЗ, чтобы предоставить вам услугу по вашему выбору.
Передача и обработка персональных данных за пределами ЕС / ЕЭЗ могут иметь место, если для этого есть правовое основание, выполнить юридическое обязательство, заключить или выполнить договор, с вашего согласия или в других узко определенных конкретных случаях.


Как долго хранятся ваши личные данные?


Все личные данные, полученные от вас, будут храниться до тех пор, пока вы пользуетесь нашими услугами или до тех пор, пока вы не отзовете свое согласие, если ваши личные данные будут обрабатываться на этой основе. Более длительный срок хранения персональных данных допустим для соблюдения требований законодательства, касающихся минимального срока хранения документов или информации, или для защиты наших законных интересов.
По истечении этого срока мы надежно удалим или сделаем ваши личные данные недоступными (для архивирования) или не опознаваемыми, чтобы они больше не могли быть связаны с вами.


Как мы защищаем ваши личные данные?


Мы предоставляем, постоянно пересматриваем и совершенствуем меры безопасности, чтобы защитить ваши личные данные от несанкционированного доступа, случайной потери, разглашения или уничтожения. Для этого мы применяем современные технологические, технические и организационные требования, в том числе через межсетевые экраны, антивирусные программы.
Однако мы рекомендуем вам соблюдать общие правила безопасности компьютера и Интернета, а также требования по защите и хранению ваших персональных данных (особенно документов, удостоверяющих личность), и мы не будем нести ответственность за несанкционированный доступ и/или потерю ваших персональных данных по вашей вине или безнадзорности.


Ваши права


Закон о защите данных дает вам ряд прав влиять на обработку ваших личных данных.
 • Доступ к личным данным
Вы имеете право запросить у нас подтверждение о том, обрабатываем ли мы ваши персональные данные и, в таких случаях, запрашивать доступ к обрабатываемым вами персональным данным или предоставлять личную информацию, если прямой доступ не предоставляется.
 • Исправление персональных данных
Если вы считаете, что информация о вас неверна или неполна, вы имеете право попросить нас исправить ее.
 • Отзыв согласия
Поскольку мы обрабатываем ваши персональные данные на основании вашего согласия, вы имеете право отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое время.
 • Возражение против обработки данных в рекламных целях
Вы имеете право в любое время возразить против обработки ваших персональных данных в рекламных целях.
 • Возражение против обработки на основе законных интересов
Вы имеете право возражать против обработки личных данных, которые мы делаем исходя из наших законных интересов. Тем не менее, мы будем продолжать обрабатывать ваши данные, даже если вы возражаете против этого, если у нас есть веские причины продолжать обработку личных данных. Для реализации вышеуказанных прав, пожалуйста, отправьте нам письменное заявление.
 • Стирание
При определенных обстоятельствах вы имеете право попросить нас удалить ваши личные данные, но это не тот случай, когда мы обязаны по закону хранить эти данные. Для реализации вышеуказанных прав, пожалуйста, отправьте нам письменное заявление.
 • Ограничение обработки
В определенных обстоятельствах вы имеете право ограничить обработку ваших личных данных. Обратите внимание, что если вы потребуете, чтобы обработка ваших данных была ограничена, это может повлиять на вашу возможность получения наших услуг. Для реализации вышеуказанных прав, пожалуйста, отправьте нам письменное заявление.
 • Перенос данных
Наконец, вы имеете право получать или передавать ваши личные данные другомуконтроллеру данных. Это право включает в себя только те данные, которые вы предоставили нам на основании вашего согласия или договора, и если обработка автоматизирована. Для реализации вышеуказанных прав, пожалуйста, отправьте нам письменное заявление.


С кем я могу связаться, если у меня есть какие-либо вопросы?


Если у вас есть какие-либо вопросы относительно обработки ваших личных данных, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Если вы не удовлетворены полученным ответом, вы имеете право подать жалобу в Государственную инспекцию данных (www.dvi.gov.lv).Контактные данные контроллера данных

Общество с ограниченной ответственностью “Villa Joma”
Адрес: улица Йомас 90, Юрмала, LV2015, Латвия
E-mail: Info@villajoma.lv
Информационная линия: +37128676677